Three Monkeys’ Porcelain Jar Lamp

Three Monkeys’ Porcelain Jar Lamp With Bell Shaped Stretched Dupioni Silk Shade & Gimp Trim.